GIANT VS TINY CHALLENGE!
2 tháng trước
MY WATER BROKE PRANK 💔
3 tháng trước
NO HEARTBEAT 💔
3 tháng trước
SOUR VS SWEET CHALLENGE!
3 tháng trước
WET VS DRY CHALLENGE!
3 tháng trước
HOT VS COLD CHALLENGE 🔥
3 tháng trước
we broke up
6 tháng trước
NHẬN XÉT